فرهاد و دوستان؛ گذری بر زندگی هنری فرهاد مهراد منتشر شد

کتاب «فرهاد و دوستان» منتشر شد. این اثر برای نخستین‌بار به صورت اختصاصی کارنامه‌ فرهاد مهراد، آوازخوان سرشناس و محبوب را مورد بررسی قرار

ادامه