وضعیت سالار عقیلی پس از سقوط سن کنسرتش در آمل

سالار عقیلی و گروه نوازندگان او عصر دیروز در شهر آمل در حال اجرای برنامه بودند که در پایان اجرا سن محل برگزاری به

ادامه